fundacja

“Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” - “Краківські Українознавчі Зошити”, tom V-VI

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 498
Rok wydania 1997

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Від редакції. Od redakcji

I. „KIJÓW–BRZEŚĆ–RZYM”

Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza)

Słowo Jego Eminencji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego na otwarcie konferencji

Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji

Ryszard Łużny, Nurt okcydentalistyczny we wschodniosłowiańskiej myśli religijnej przed i po Brześciu

Jan Okoń, Prolegomena teatrologiczne do „Komuniji Duchownej Świętych Borysa i Gleba”

Anna Bolek, Unia florencka w literaturze Rusi Moskiewskiej XV–XVII

Stanisław Dziedzic, Tendencje unijne Ormian Polskich

Włodzimierz Mokry, Unia w procesie syntezy kultury bizantyńsko-ukraińskiej i łacińsko-polskiej

ks. Stanisław Obirek SJ, Wizja jedności chrześcijan w myśli ks. Piotra Skargi na przykładzie „Wezwania do jednej zbawiennej wiary”

Elżbieta Przybył, Myśl eschatologiczna ukraińskich elit prawosławnych w dobie unii brzeskiej

Marek Melnyk, Rozumienie zbawienia w świetle memoriału unijnego metropolity Piotra Mohyły (1644–1645) „Sententia eiusdam Nobilis Poloni Graecae Religionis” i projekt zjednoczenia katolicko-prawosławnego zawarty w memoriale unijnym Piotra Mohyły

Agata Mamoń, Przemiany w sztuce cerkiewnej w eparchii przemyskiej po przyjęciu unii brzeskiej

ks. Przemysław Nowakowski CM, Rozwój liturgii w Cerkwi na Ukrainie i Białorusi po unii brzeskiej 1596 roku

Piotr Krasny, Okcydentalizacja czy modernizacja? Uwagi o przemianach unickiej architektury sakralnej w Rzeczypospolitej w wieku XVIII

Aleksander Naumow, Przemiany w ruskiej kulturze unitów

Małgorzata Smorąg Różycka, Integracyjna rola sztuki w dobie unii brzeskiej

Janusz Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki i Jan Wyhowski wobec problemów wyznaniowych Rzeczypospolitej

Józef Kuffel, Św. Paisjusz Wieliczkowski w obronie czystości prawosławnej wiary

Jadwiga Styrna, Funkcja religijna a walory artystyczne ikon

Tadeusz Filar, Krakowskie duchowieństwo greckokatolickie wobec unii i prawosławia w XIX-XX wieku

Jan Kurek, Wpływ unii brzeskiej na architekturę drewnianych cerkwi w diecezji przemyskiej

Wiesław Witkowski, Unia brzeska i Cerkiew unicka w oczach współczesnego Białorusina

Maria Rostek, Metropolita Andrzej Szeptycki wobec tradycji bizantyńskich

Małgorzata Kmita, Cerkiew greckokatolicka w życiu Ukraińców w Polscepo akcji „Wisła” 1947 roku


II. „PRZENAJŚWIĘTSZA BOGURODZICA W DUCHOWNYM ŻYCIU UKRAIŃCÓW”

Roman Mazurkiewicz, Mariologia i Joannologia ikony Deesis

Włodzimierz Mokry, Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI–XX wieku

Agata Mamoń, Przekazy dotyczące kultu cudownej ikony Matki Boskiej z Korczmina


III. Materiały z sesji poświęconej osobie i twórczości Jana Kozika


Danuta Czerska, Wspomnienie o dr hab. Janie Koziku i jego twórczości naukowej

Władysław Serczyk, Ukraina historyczna – terra incognita?

Przemówienie Bogusławy Kozik na sesji naukowej w dniu 21 stycznia 1995 roku

Феодосій Стеблій, Українці – співучасники політичних планів князя Адама Чарторийського щодо Росії в 40-х рр. ХІХ ст.

Ярослав Грицак, Українське національне відродження в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.:порівняльний аналіз соціального складу патріотичних груп

Włodzimierz Mokry, Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika

Halina Starostka-Chrzanowska, Janek


IV. ARTYKUŁY

Dorota Puchacz, Wasyla Stefanyka prawda o ziemi i ludziach

Alicja Kuźniak, Ołeksandr Dowżenko o sercu matki

Микола Жулинський, Національна культура в умовах формування нової суспільної cолідарності України

Микола Iльницький, Майбутнє – у відродженні нації. Iсторіософія української еміграційної поезії 20–30-х років ХХ ст. (Празька школа)

Василь Расевич, Митрополит Андрей Шептицький і Українська Національно-Демократична Партія (1900–1918)

Володимир Мозгунов, Який об’єкт вважати прямим?


V. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
1. ŁEMKOWSZCZYZNA

Jarosław Moklak, Ukrajinśke Nacionalno-Demokratyczne Objednannia (UNDO) i Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna (URP) wobec polityki rządowej na Łemkowszczyźnie

2. PODLASIE

Jerzy Hawryluk, Ziemia Brzeska w dobie państwowości ruskiej (X–XIV w.)


VI. UKRAIŃCY W KRAKOWIE

Iгор Чорновол, Проблема українського університету у Кракові в контексті міжнародних стосунків 20-х років ХХ століття


VII. PRZEGLĄDY I RECENZJE


Емілія Жулінська, Науковий світ про Петра Могилу

Януш Шліфінський, “Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa”, tomy I–III

Ewa Ostasz, Thomas M. Prymak, “Mykoła Kostomarov: A Biography”


VI. Archiwalia polsko-ukraińskie
Dział III
Ankieta krakowskiego “Znaku” i odpowiedzi Ryszarda Łużnego oraz Stanisława Vincenza.
Ankieta kwartalnika “Widnowa” oraz odpowiedzi Ryszarda Łużnego


POLECANE PRODUKTY

Lotnisko

Siergiej Łojko

Kraków

CENA: 42,00 zł

Війни і мир або „українці – поляки: брати/вороги, сусіди”

Упорядники: Лариса Івшина, Сергій Махун, Володимир Панченко, Юрій Шаповал

Київ

CENA: 83,00 zł

Словник-довідник з релігієзнавства

Валентина Шевченко

Київ

CENA: 59,00 zł