fundacja

“Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” - “Краківські Українознавчі Зошити”, tom I-II

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 470
Rok wydania 1993

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPISSpis treści

 
ВІД РЕДАКЦІЇ (Володимир Мокрий) – OD REDAKCJI (Ryszard Łużny)
 
I. Artykuły

    Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Ruś-Ukraina (wiek X–XVIII) i wiedza o niej w życiu kulturalnym Polski – wczoraj i dziś

    Włodzimierz Mokry (Kraków), Akademia Kijowsko-Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej

    Julian Maślanka (Kraków), Postać Mazepy w europejskiej literaturze i sztuce

    Danuta Sosnowska (Warszawa), Burzyciele i budujący. Świat “Soboru” Ołesia Honczara

    Marek Tytko (Kraków), Jerzy Nowosielski. Rys biograficzny

 
II. Marian Zdziechowski wobec kwestii ukraińskiej

    Jan Skoczyński (Kraków), Idea ukraińska w oczach Mariana Zdziechowskiego

    Włodzimierz Mokry (Kraków), Marian Zdziechowski jako rzecznik porozumienia polsko-ukraińskiego

 
III. Z problemów życia i twórczości Stanisława Vincenza

    Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Kultura duchowa Ukraińców w huculsko-pokuckiej wizji artystycznej Stanisława Vincenza

    Володимир Погребенник (Київ), Творчість Станіслава Вінценза на Україні

 
IV. Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku

    Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ Franciszka Ziejki otwierające konferencję “Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX w.”

    Jerzy Damrosz (Warszawa), Miejsce Ukrainy w nowej sytuacji politycznej

    Володимир Сергійчук (Київ), Слобожанщина в державотворчих змаганнях українців ХVII–ХХ ст.

    Генадій Виноградів (Дніпропетровськ), Українська історіографія кінця ХIХ та початку ХХ століття про причини упадку Галицько-Волинської держави

    Magdalena Brunné (Gdańsk), “Awangarda Państwa Narodowego” wobec problemów mniejszości ukraińskiej w latach 1927–1939

    Леонід Плющ (Париж), Дві моделі культурної революції

    Czesław Brzoza (Kraków), Ukraińska reprezentacja parlamentarna w II Rzeczypospolitej

    Andrzej Leon Sowa (Kraków), Postawy ludności ukraińskiej w okresie kampanii wrześniowej 1939 roku

    Grzegorz Mazur (Kraków), Polityka władz sowieckich wobec ludności w województwie stanisławowskim w latach 1939–1941

    Dorota Ożga (Kraków), Ewolucja programu OUN-UPA

    Анатолій Слюсаренко (Київ), Нові політичні партії України і суверенна держава

    Петро Кононенко (Київ), Українське відродження і русофільський трактат Олександра Солженіцина “Как нам обустроить Россию”

    Przemysław Tomanek (Kraków), Parlamentarzyści ukraińscy – byli dysydenci o kwestii niepodległości Ukrainy (lato 1987 – wiosna 1990 r.)

    Agnieszka Korniejenko (Kraków), Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym

    Юрій Зайцев (Львів), Український опозиційний рух шістдесятих років

    Włodzimierz Mokry (Kraków), Wasyla Stusa droga do niepodległej Ukrainy

 
V. Sesja poświęcona działalności naukowej i literackiej Bohdana Łepkiego
w 50-tą rocznicę śmierci – 16 X 1991 r.

    Mikołaj Siwicki (Warszawa), Jubileusze Bohdana Łepkiego

    Florian Nieuważny (Warszawa), Pomiędzy zwątpieniem a nadzieją (O liryce Bohdana Łepkiego)

    Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Profesor Bohdan Łepki w kręgu problemów historii literatury ukraińskiej

    Elżbieta Wiśniewska (Warszawa), Rola Bohdana Łepkiego w popularyzacji kultury ukraińskiej w Polsce

    Włodzimierz Mokry (Kraków), Postać Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego

    Жанна Ляхова (Луганськ), Поезія в прозі Богдана Лепкого

 
VI. Jan Janów (1888–1952) – dzieło i życie. Materiały z konferencji
dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci lwowsko-krakowskiego slawisty

    Wiesław Witkowski (Kraków), Uwagi o życiu i działalności naukowej prof. Jana Janowa

    Franciszek Ziejka (Kraków), Jan Janów – filolog sumienny, badacz pracowity

    Ryszard Łużny (Kraków–Lublin), Jan Janów: Warsztat historyczno-kulturowy filologa-językoznawcy

    Галина Стрельчук (Київ–Краків), Деякі особливості словозміни прикметників (На матеріалі українських інтермедій ХVII–ХVIII ст.)

 
STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
I. Podlasie

    Irena Matus (Białystok–Bielsk Podlaski), Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w parafii Puchły w XIX–XX wieku. Szkoły w Trześciance i Dawidowiczach

    Jerzy Hawryluk (Kraków–Bielsk Podlaski), Traktat pokojowy w 1918 roku pomiędzy Ukrainą a Państwami Centralnymi i problem Podlasia

    Igor Hrywna (Olsztyn), Cerkiew prawosławna na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w dwudziestoleciu międzywojennym

    Підляські діалекти в записах Євгена Перфецького – опрацював Юрій Гаврилюк

II. Zamojskie i przemyskie

    Jadwiga Styrna (Kraków), Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Korczmina

    Agata Mamoń (Kraków), Malarstwo ścienne w drewnianych cerkwiach województwa przemyskiego

II. Łemkowszczyzna

    Микола Горбаль (Київ), Русини і Україна

Ukraińcy w Krakowie

    Tadeusz Filar (Kraków), Miejsce społeczności ukraińskiej w XIX i XX-wiecznym Krakowie, do 1918 roku

 

PRZEGLĄDY I RECENZJE

    Jarosław Hryckowian (Koszalin), Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej i kulturach narodów słowiańskich w Krakowie

    Anna Bolek: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового философствования
Spis treści