UROCZYSTOśCI UPAMIęTNIENIA 75. ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO AUSCHWITZ-BIRKENAU


Uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Wielce Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau warto przypomnieć, iż 25 lat temu w 1995 roku w uroczystościach z okazji 50. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau brał udział prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, który odsłonił nieistniejącą do 1995 roku tablicę w języku ukraińskim i złożył swój podpis pod „Apelem do Narodów Świata o Pokój i Tolerancję”, który kończy się słowami: „Zbrodnie ludobójstwa nie mogą być zapomniane niezależnie gdzie, kiedy i przez kogo zostały popełnione. Muszą zostać sprawiedliwie osądzone i stać się ostrzeżeniem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Nigdy więcej fanatyzmu i przemocy, nigdy więcej wojny i zabijania” [pisałem o tym szerzej w załączonym do niniejszego listu artykule, wydrukowanym w czasopiśmie „Horyzonty Krakowskie” 1995, nr 1-2, s. 4-11].

Do odsłonięcia tablicy w języku ukraińskim sprzed 25 laty opinia publiczna w Polsce, Europie i świecie była powszechnie przekonywana, iż obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau wyzwolili Rosjanie sowieckiej Armii Czerwonej, co sugerowała tablica napisana jedynie w języku rosyjskim.

Jak wynika z badań najwybitniejszych polskich, ukraińskich, europejskich uczonych, w tym zwłaszcza autora książki „Boże igrzysko” Normana Daviesa, w wyzwalaniu obozu Auschwitz-Birkenau brał udział, w znacznej mirze składający się z Ukraińców, Front Ukraiński, który również uratował zaminowany przez hitlerowców Kraków. Należy podkreślić, że wśród strat sowieckiej Armii Czerwonej zginęło 1 300 000 żołnierzy ukraińskich, mających swój znaczny wkład w zwycięstwie w Berlinie, zaś Ukraina poniosła ponad 6 000 000 strat ludzkich, co wynika z załączonego do listu zestawienia Normana Daviesa.

Z należnym szacunkiem i prośbą o potwierdzenie otrzymania listu.
Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry
Katedra Ukrainoznawstwa
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prezes Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
 
 

 
Урочистості 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау
 
Вельмишановні Панство
 
З нагоди наближення урочистостей 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау варто нагадати, що 25 років тому, в 1995 році, в урочистостях з нагоди 50-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау брав участь президент України Леонід Кучма, який відкрив неіснуючу до 1995 року меморіальну дошку українською мовою і поставив свій підпис під «Закликом до Народів світу про Мир і Толерантність, що закінчується такими словами: «Злочини людовбивства не можуть бути забутими, незалежно від того, де, коли і ким були вчинені. Вони мусять бути справедливо засуджені і стати пересторогою для майбутніх поколінь. Ніколи більше фанатизму і насильства, ніколи більше війни й вбивств» [я писав про це більш детально в доданої до цього листа статті, надрукованими в журналі "Горизонти Краківське" 1995, № 1-2, с. 4-11].
 
До відкриття меморіальної дошки українською мовою 25 років тому, громадськість в Польщі, Європі та у світі була широко переконана в тому, що концентраційний табір Аушвіц-Біркенау звільнили росіяни совєтської Червоної Армії, на що натякала меморіальна дошка, написана тільки російською мовою.
 
Як показали дослідження, найвидатніших польських, українських, європейських учених, зокрема, автора книги «Боже ігрище» Нормана Девіса, у визволенні концтабору Аушвіц-Біркенау, брав участь, Український Фронт, в особовому складі якого переважно були українці, цей же Український Фронт врятував також замінований фашистами Краків. Слід підкреслити, що серед втрат совєтської Червоної Армії, загинуло 1 300 000 українських солдатів, які внесли значний внесок у перемозі в Берліні, а Україна зазнала понад 6 000 000 людських втрат, що випливає з доданого до нинішнього листа зіставлення Нормана Девіса.
 
З належною повагою і проханням підтвердити отримання цього листа.
Проф. Володимир Мокрий
Кафедра українознавства
Факультету Міжнародних та політичних студій Ягеллонського університету
Голова Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

Załączone pliki: