KONFERENCJA: DLACZEGO „TRZEBA BYłO UPłYWU Aż 1100 LAT”, ABY PAPIEż-SłOWIANIN śW. JAN PAWEł II UCZYNIł WSPółPATRONAMI DUCHOWO NIEPODZIELNEJ EUROPY

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Katedra Ukrainoznawstwa

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

Zjednoczenie Łemków

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”

zapraszają na konferencję naukową

 

Dlaczego „trzeba było upływu aż 1100 lat”, aby Papież-Słowianin św. Jan Paweł II uczynił współpatronami duchowo niepodzielnej Europy "dwóch płuc" Apostołów Słowian św. św. Cyryla i Metodego – prekursorów odprawiania liturgii w językach narodowych w katolickich kościołach w całym świecie od II Soboru Watykańskiego (1962-1965)

W 1150. rocznicę śmierci w 869 r. św. Cyryla współpatrona kijowskiego Bractwa Cyrylometodiańskiego w latach 1845-1846

 

9 maja 2019 roku (czwartek) – 9 травня 2019 року (четвер)

 

Ягеллонський університет

Факультет міжнародних та політичних студій

Кафедра українознавства

Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

Об'єднання Лемків

Музей Лемківської культури у Зиндрановій

Наукове коло студентів українознавства Ягеллонського університету «Вернигора»

запрошують на наукову конференцію

 

Чому «треба було аж 1100 років», щоб папа-слов'янин св. Іван Павло ІІ вчинив співпокровителями духовно неподільної Європи «двох легенів» Апостолів слов'ян святих Кирила і Мефодія – прекурсорів відправляння літургії на національних мовах у католицьких костелах у всьому світі після Другого Ватиканського собору (1962-1965)

У 1150-річчя смерті в 869 р. св. Кирила співпокровителя київського Кирило-Мефодіївського братства у 1845-1846 роках

 

Miejsce konferencji:

Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24, Kraków

 

Program – Програма

9 maja 2019 roku (czwartek) – 9 травня 2019 року (четвер

10.00-10.30

 • Pieśń modlitewna do współpatronów Europy św. św. Cyryla i Metodego na melodię „Boże coś Polskę” w języku polskim i ukraińskim w wykonaniu studentów Studiów polsko-ukraińskich Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ
 • Молитовна пісня до співпокровителів Європи святих Кирила і Мефодія на мелодію «Боже щось Польщу» польською та українською мовами у виконанні студентів польсько-українських студій Кафедри українознавства Факультету міжнародних та політичних студій Ягеллонського університету

 

Słowo na przywitanie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Zdzisława Macha
Odczytanie przysłanych dla uczestników konferencji pozdrowień, życzeń i zapewnień o duchowej obecności i wsparciu polskich, ukraińskich, europejskich i światowych znamienitych osób i przedstawicieli instytucji kościelnych, cerkiewnych i świeckich dla organizatorów konferencji wyrazów moralnego i wszelkiego wsparcia oraz pomocy w praktycznej realizacji idei współpatronów duchowo niepodzielnej Europy „dwóch płuc” św. św. Cyryla i Metodego, stanowiących jeden z głównych celów działalności ekumenicznego pontyfikatu św. Jana Pawła II.

 

Слово на привітання Декана факультету міжнародних та політичних студій Ягеллонського університету проф. Здзіслава Маха
Прочитання вітальних листів, надісланих учасникам конференції, зичень про духовну присутність, слів моральної й всякої підтримки і допомоги польських, українських, європейських й світових церковних та світських видатних діячів й установ для організаторів конференції та надання допомоги у практичній реалізації ідеї співпокровителів духовно неподільної Європи «двох легенів» святих Кирила і Мефодія, яка була однією з головних цілей екуменічного понтифікату св. Івана Павла II.

 

10.30-12.00 Moderator – Oleg Hnatiuk

 • o. Damian Synowiec OFM, Klasztor i Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, pl. Wszystkich Świętych 5: Ekumeniczny wymiar encykliki św. Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” – „Apostołowie Słowian”
  Екуменічний вимір енцикліки св. Івана Павла II «Slavorum Apostoli» - «Апостоли слов'ян»
 • Włodzimierz Mokry, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Dlaczego "naszymi dobrymi nauczycielami” (Nestor) Rusi-Ukrainy są św. apostoł Paweł, bracia Grecy św. św. Cyryl i Metody oraz papież-Słowianin św. Jan Paweł II
  Чому «нашими добрими вчителями» (Нестор) Руси-України є святий Апостол Павло, грецькі брати святі Кирило і Мефодій і папа-слов'янин св. Іван Павло ІІ
 • Paweł Sekuła, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Dziedzictwo współpatronów Europy św. św. Cyryla i Metodego w badaniach polskich naukowców
  Спадщина співпокровителів Європи святих Кирила і Мефодія в дослідженнях польських вчених
 • Alicja Z. Nowak, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Spuścizna liturgiczna Apostołów Słowian św. św. Cyryl i Metody w artykułach wstępnych ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej (XVII w.)
  Літургійна спадщина Апостолів слов'ян святих Кирила і Мефодія у вступних статтях церковних книг в Київській митрополії (XVII ст.)
 • Olga Kich-Masłej, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Profesor Mykoła Kostomarow jako redaktor manifestu ideowego Kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego „Księgi istnienia narodu ukraińskiego
  Професор Микола Костомаров як редактор ідеологічного маніфесту київського Кирило-Мефодіївського братства «Книга існування українського народу»
   
 • Anna Michałko, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Działalność Kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego w badaniach uczonych ukraińskich do połowy XX wieku – Dmytro Czyżewski, Mychajło Wozniak, Mychajło Hruszewski
  Діяльність київського Кирило-Мефодіївського братства в дослідженні українських вчених до середини ХХ століття – Дмитро Чижевський, Михайло Возняк, Михайло Грушевський

12.00-12.30 – przerwa kawowa – перерва

 

12.30-14.00 Moderator – Wasyl Szlanta

 • Agnieszka Hawrot, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Założenia programowe Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego w redakcji Wasyla Biłozerskiego
  Програмні положення київського Кирило-Мефодіївського братства в редакції Василя Білозерського
 • Oleg Hnatiuk, Bractwo św. Włodzimierza, Gdańsk: Znaczenie dzieła współpatronów Europy św. św. Cyryla i Metodego w życiu duchowym Ukraińców, w papieskich przesłaniach św. Jana Pawła II do Ukraińców
  Значення діла співпокровителів Європи святих Кирила і Мефодія в духовному житті українців в папських посланнях св. Івана Павла II
  до українців
 • Ewelina Atłasik-Michalak, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Represje rosyjskich władz carskich wobec działalności podziemnego Bractwa Cyrylometodiańskiego 1845-1846: Tarasa Szewczenki, Pantełejmona Kulisza, Mykoły Kostomarowa – prekursorów wprowadzenia do liturgii we wszystkich kościołach prawosławnych rodzimych języków narodowych, jak pragnęli tego zainspirowani nauką apostoła Pawła św. św. Cyryl i Metody w połowie IX wieku
  Репресії російської царської влади проти діяльності підпільного Кирило-Мефодіївського братства 1845-1846 і Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова – попередники введення в літургію усіх православних церков рідних мов, як цього прагнули натхнені вченням апостола Павла святі Кирило і Мефодій в середині ІХ століття
 • Michał Urban, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Upolitycznienie przez świeckie i cerkiewne władze Rosji obchodów 1000-lecia śmierci św. Cyryla w 1869 roku
  Політизація світською та церковною російською владою святкуванням 1000-річчя смерті св. Кирила у 1869 році
 • Bartłomiej Stępin, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ: Dlaczego nie we wszystkich prawosławnych cerkwiach ukraińskich na Ukrainie liturgia nie jest odprawiana w ukraińskim języku narodowym zgodnie z ideą św. św. Cyryla i Metodego
  Чому не у всіх православних українських церквах в Україні літургія відправляється українською національною мовою згідно з ідеєю святих Кирила і Мефодія

 

14.00-15.00 – przerwa obiadowa – обідня перерва

 

15.00-16.30 Moderator – Stepan Kłapyk

 • Oleg Aleksejczuk, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie: Kult współpatronów Europy „dwóch płuc” św. św. Cyryla i Metodego w krakowskiej parafii greckokatolickiej św. Norberta – Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiślnej 11
  Культ співпокровителів Європи «двох легенів» святих Кирила і Мефодія в краківській Греко-католицькій парафії св. Норберта - Воздвиження Чесного Хреста на вул. Вісльній, 11
 • Bożena Bec, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie: Refleksje autorki dotyczące artystycznie odtworzonej chorągwi św. św. Cyryla i Metodego dla parafii greckokatolickiej św. Norberta - Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiślnej 11 – dar Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
  Авторські роздуми про художнє відтворення хоругви святих Кирила і Мефодія для Греко-католицької парафії св. Норберта – Воздвиження Чесного Хреста на вул. Вісльній, 11 – дарунок Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси в Кракові
 • Ołena Szarabura: Творці «Руської Трійці» (1835-1836) – Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький як захисники кирилиці у відповіді на пропозицію переходу на латинське «абецадло» в українському письменстві
  Twórcy lwowskiej „Ruskiej Trójcy” (1835–1836) - Markijan Szaszkiewicz, Iwan Wahyłewycz, Jakiw Hołowacky jako obrońcy cyrylicy w odpowiedzi na propozycję wprowadzenia „abecadła” łacińskiego do piśmiennictwa ukraińskiego w 1831 roku
 • Wasyl Szlanta, Zastępca Przewodniczącego Zjednoczenia Łemków, Gorlice: Prezentacja istniejących siedmiu ukraińskich greckokatolickich i prawosławnych cerkwi oraz rzymskokatolickich kościołów w Polsce pod wezwaniem apostołów Słowian, współpatronów Europy, braci Greków św. św. Cyryla i Metodego (Lidzbark Warmiński, Międzyrzecz, Wrocław, Biała Podlaska, Bolesławiec, Knurów, Hajnówka)
  Презентація українських греко-католицьких і православних церков та римо-католицьких костелів у Польщі, присвячених апостолам слов'ян співпокровителям Європи грецьким братам святим Кирилу і Мефодію
  (Лідзбарк Вармінський, Мєндзижеч, Вроцлав, Біла Подляска, Болеславець, Кнурів, Гайнувка)
 • Stefan Hładyk, długoletni przewodniczący Zjednoczenia Łemków, Gorlice: Modlitwy malarskie Nikifora Drowniaka z Krynicy przed ikonami świętych Cyryla i Metodego, św. Olgi i św. Włodzimierza w cerkwiach Krynicy i Łemkowszczyzny
  Малярські молитви Никифора Дровняка з Криниці перед іконами святих Кирила і Мефодія, св. Ольга і св. Володимира в церквах Криниці і Лемківщини
 • Bohdan Gocz, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej: Prezentacja procesu wybudowania w 1985 roku we wsi Zyndranowa pierwszej na Łemkowszczyźnie po akcji „Wisła” w 1947 roku Cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja jako dar parafian, darczyńców, sympatyków w 1000-lecie śmierci w 885 roku św. Metodego – współpatrona duchowo niepodzielnej Europy „dwóch płuc”, w 1100-lecie chrześcijaństwa na Łemkowszczyźnie oraz 1000-lecie chrztu Rusi Kijowskiej (988-1988)
  Презентація процесу будови у 1985 році в селі Зиндранова першої на Лемківщині після акції «Вісла» 1947 року православної церкви св. Миколи як дарунок парафіян, меценатів, прихильників у 1000-у річницю смерті у
  885 році св. Мефодія - співпокровителя духовно неподільної Європи «двох легенів», та з нагоди 1100-річчя християнства на Лемківщині і 1000-річчя Хрещення Київської Русі (988-1988)

 

16.30

 • Film (autor: Krzysztof Krzyżanowski, Telewizja Polska) „Radosna wizyta 9.06.1997” ze wspólnej z papieżem Janem Pawłem II ekumenicznej modlitwy o urzeczywistnienie papieskiej pielgrzymki na Ukrainę, zrealizowanej w 2001 roku w ekumenicznej kaplicy pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej zabitych w 1015 roku zabitych prze brata Światopłeka braci książąt – strastoterpców św. św. Borysa i Gleba – synów patrona Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 15. Film dostępny w internecie „Radosna wizyta”: https://www.youtube.com/watch?v=npYjawvaJGQ
 • Фільм (автор: Кшиштоф Кжиновський, Польське телебачення) «Радісний візит 9 червня 1997 року» про спільну з папою Іваном Павлом ІІ екуменічну молитву за папське паломництво до України, здійснене у 2001 році в екуменічній каплиці перших мучеників Київської Русі вбитих братом Святополком у 1015 році братів-князів страстотерпців святих Бориса і Гліба – синів покровителів Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові на вул. Канонічій, 15. Фільм, доступний в Інтернеті.

 

17.00-17.30

 • Dyskusja uczestników konferencji. Przyjęcie uchwały dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiego Naukowo-Oświatowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w ramach możliwości zapisanych w statucie Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie z jej oddziałami w Ukrainie, Europie i świecie, mającego na celu badanie i popularyzację idei dzieła św. św. Cyryla i Metodego z myślą o ekumenicznej współpracy różnych chrześcijańskich wyznań, obrządków Zachodu i Wschodu oraz wszystkich innych religii.
 • Дискусія учасників конференції. Прийняття постанови про створення Польсько-українського науково-освітнього братства святих Кирила і Мефодія в рамках можливостей записаних у статуті Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові з її філіями в Україні, Європі та світі. Метою братства буде дослідження і популяризація ідеї та її значення у духовному житті усіх християн Заходу і Сходу та усіх інших релігій святих Кирила і Мефодія направленого на екуменічну співпрацю різних християнських конфесій, обрядів і релігій.

 

Przerwa 17.30-17.45 – перерва

 

17.45-18.15 – Moderator – prof. Włodzimierz Mokry

 • Panel z możliwością zadawania pytań po wystąpieniach panelistów, dyskusja i przyjęcie dokumentów.
  Uczestnicy: o. Damian Synowiec, Oleg Hnatiuk (Bractwo św. Włodzimierza, Gdańsk), Stepan Kłapyk (Przewodniczącego Zjednoczenia Łemków, Gorlice), Aleksander Maślej (pisarz, członek Zjednoczenia Łemków, Gorlice), Bohdan Gocz
 • Дискусія з можливістю задавати питання після виступів учасників, обговорення та прийняття документів.
  Модератор - проф. Володимир Мокрий
  Учасники: отець Дем'ян Синовець, Олег Гнатюк (Братство св. Володимира, Гданськ), Степан Клапик (Об'єднання Лемків, Горлиці), Олександр Маслей (письменник, член Об'єднання Лемків, Горлиці), Богдан Гоч

 

 • Po zakończeniu obrad
  - Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pracę prof. Bohdana Łepkiego w Uniwersytecie Jagiellońskim przy. ul. Gołębia 2
  - Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sztuczny głód Ukraińców w 1932-1933 przy cerkwi św. Norberta – Podwyższenia św. Krzyża w Krakowie, ul. Wiślna 11.
 • Після закінчення конференції
  - Покладення квітів під меморіальною дошкою проф. Богдану Лепкому в Ягеллонському університеті, вул. Голємбє, 2
  - Покладення квітів під меморіальною дошкою в пам'ять мільйони українців – жертв голодомору 1932-1933 років біля церкви св. Норберта – Воздвиження Чесного Хреста, вул. Вісьльна 11

 

 • Modlitwa do św. św. Cyryla i Metodego i wszystkich świętych o pokój na Ukrainie w kaplicy księżnej halickiej błogosławionej Salomei w kościele Ojców Franciszkanów (Klasztor Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5)
 • Молитва до святих Кирила і Мефодія і до всіх святих за мир в Україні в каплиці галицької княгині, блаженної Саломеї в костелі отців францисканців (Монастир отців францисканців, площа Всіх Святих 5)

Załączone pliki: