EWANGELIA W JĘZYKU MATKI - Євангеліє у мові матері

Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie"

Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Ekumeniczną

Ewangelia w języku matki.

Inspiracje dziedzictwem św. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji
– wschodnioeuropejskie doświadczenia w kontekście aktualnych wyzwań

 w dniach 16-17 listopada (poniedziałek-wtorek) 2015 roku

 

Кафедра українознавства Ягеллонського університету

Інститут фундаментальної теології, екуменізму та діалогу
Папського університету Івана Павла ІІ

Рух християнської культури "Відродження"

Краківський філіал Польського екуменічної ради

Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

запрошують на

міжнародну екуменічну конференцію

Євангеліє у мові матері. Інспірації спадщиною святих Кирила і Мефодія у вихованні і навчанні – східноєвропейський досвід

у контексті актуальних викликів

16-17 листопада (понеділок-вівторок) 2015 року

 

16 listopada 2015

9.00 – Modlitwa ekumeniczna, Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny

Modlitwę poprowadzi ks. dziekan Piotr Pawłyszcze – proboszcz parafii greckokatolickiej w Krakowie

Екуменічна молитва, Костел св. Войцєха, Головний Ринок

Молитва у супроводі отця декана Петра Павлище – пароха греко-католицької церкви у Кракові

 

9.50 – Rejestracja uczestników

10.00-10.20 – Przywitanie gości – Привітання гостей

Uroczyste otwarcie konferencji i obrady plenarne – Урочисте відкриття конференції  

Słowo na otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Слово декана Факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету проф. дра габ. Богдана Шляхти

 

Słowo na otwarcie konferencji: Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Roman Bogacz

Слово продекана Теологічного Факультету Папського університету Івана Павла ІІ
ксьондз проф. др. габ. Роман Богач

 

Obrady 16 listopada 2015 r.: godz. 10.00-14.00, 15.00-19.00 - Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołebia 24, I piętro

Obrady 17 listopada 2015 r.: godz. 10.00-14.00, 15.00-19.00 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, sala 111, I piętro

16 листопада 2015 р.: год. 10.00-14.00, 15.00-19.00 – Актовий Зал Collegium Novum UJ, вул. Gołebia 24, 2 поверх

17 листопада 2015 р.: год. 10.00-14.00, 15.00-19.00 – Папський університет Івана Павла ІІ, вул. Franciszkańska 1, зал 111, 2 поверх

  

Obrady 16 listopada 2015 roku: godz. 10.00-14.00, 15.00-19.00 - Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołebia 24, I piętro

 10.20-11.50 – obrady 

prowadzący ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski – Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

 

Włodzimierz Mokry, Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ

«Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе» (1 до Коринтян 14:4-19)

Значення навчання св. Павла для проповідування Євангелії мовою матері в Україні. Місце святих Кирила і Мефодія, св. Нестора-літописця, Київського Кирило-Мефодіївського братства і святого Івана Павла II

„Kto językiem obcym mówi samego siebie buduje” (1 Kor 14, 4-19)

Znaczenie nauczania św. Pawła dla głoszenia Ewangelii w języku matki na Ukrainie. Miejsce św. św. Cyryla i Metodego, św. Nestora-kronikarza, Kijowskiego Bractwa Cyrylometodiańskiego i św. Jana Pawła II

 

Marek Kita, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

Macierzyński Ojciec z Ewangelii i gorliwość o Jego dom. Jaki ma być chrześcijański radykalizm?

Материнський Батько з Євангелії та піклування про Його дім. Яким повинен бути християнський радикалізм?

 

В’ячеслав Кушнір, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Ідея ідентичності святих Кирила і Мефодія в контексті актуальних проблем сучасної України

Idea tożsamości świętych Cyryla i Metodego w kontekście aktualnych problemów współczesnej Ukrainy

 

Светланa Панич (Moskwa)

Житие Бориса и Глеба прочитанное заново в начале XXI века

Żywoty Borysa i Gleba przeczytane od nowa na początku XXI wieku

 

Дискусія – Dyskusja

11.50-12.20 przerwa kawowa

 

12.20-13.50 obrady

 

Алла Киридон, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

«Вербальний клей» простору спогаду

„Werbalny klej” przestrzeni wspomnienia

 

Роман Трифонов, Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Харків

Зі спостережень щодо рефлексій української мовної особистості над християнським словом (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)

Spostrzeżenia na temat refleksji ukraińskiej językowej osobowości nad słowem chrześcijańskim (druga połowa XX – początek XXI wieku)

 

Вікторія Дмитренко, Криворізький національний університет

Духовне відродження українця у творчий спадщині Б. Антоненка-Давидовича (на прикладі творів «Слово Матері» і «За ширмою»)

Duchowe odrodzenie Ukraińców w dorobku artystycznym Bohdana Antonenko-Dawidowicza (na przykład dzieł "Słowo Matki" i "Za zasłoną")

 

Тетяна Шестопалова, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Криза душі і стійкість духу в поемі О. Лятуринської «Єроним».

Kryzys duszy i wytrwałość ducha w poemacie Oksany Laturyńskiej "Jeronim"

Дискусія – Dyskusja

 

13.50-15.00 przerwa obiadowa

  

15.00-19.00 obrady
prowadzący dr hab. Marek Kita - Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

 

Альбіна Ковтун, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Українське християнство проти диктатури поганства: лінгвістичний аспект

Ukraińskie chrześcijaństwo przeciwko dyktaturze pogaństwa: aspekt lingwistyczny

 

Анатолій Ковтун, Буковинський державний університет

Медико-психологічна допомога і християнське віровчення у воєнний період

Pomoc medyczno-psychologiczna i chrześcijańska wiara w czasie wojny

 

Олена Бровко, Київський університет ім. Бориса Грінченка

Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності

Gatunek modlitewny we współczesnej liryce ukraińskiej: w poszukiwaniu tożsamości

 

Людмила Ткач, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Українські переклади Євангелія в контексті стильового розвитку української літературної мови нового періоду та жанрового розвитку навчально-виховної літератури

Ukraińskie tłumaczenia Ewangelii w kontekście rozwoju stylistycznym ukraińskiego języka literackiego nowego okresu oraz rozwoju gatunku literatury edukacyjno-wychowawczej

 

Дискусія – Dyskusja

16.30-17.00 – przerwa kawowa

 

17.00-18.30 – obrady

 

Наталія Петрова, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Фольклор як форма збереження традиції

Folklor jako forma zachowania tradycji

 

Kazimierz Rabsztyn, "Odrodzenie", Kraków

Kościoły, cerkwie i instytucje pod wezwaniem św. św. Cyryla i Metodego w Polsce

Костели, церкви та установи під патронатом святих Кирила і Мефодія в Польщі

 

ks. mitrat Józef Ulicki, Nina Pasławska (Gdańsk)

Pomnik św. Włodzimierza – współtwórcy chrześcijańskiej Europy w Gdańsku 2015 roku jako świadectwo żywej obecności chrzciciela Rusi Kijowskiej w życiu duchowym Ukraińców

Пам'ятник св. Володимира – співзасновника християнської Європи у Гданську 2015 року як свідоцтво живої присутності хрестителя Київської Русі в духовному житті українців

 

Ірина Магрицька, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мовотворча спадщина солунських братів в історії українського та російського народів

Językotwórcze dziedzictwo Braci Sołuńskich w historii ukraińskiego i rosyjskiego narodu

 

Дискусія – Dyskusja

 

 17 listopada 2015

Obrady 17 listopada 2015 r.: godz. 10.00-14.00, 15.00-19.00 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1,

sala 111, I piętro

 9.00-11.00 – Obrady 

prowadzący prof. Wiaczesław Kusznir – Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Odessie

 

Joanna Koleff-Pracka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa

Ewangelicki etos wychowania religijnego w świetle współczesnych wyzwań wielokulturowości

Євангельский етос релігійного виховання у світлі сучасних викликів мультикультуралізму

 

Monika Waluś, Stowarzyszenie "Amicta Sole", Warszawa

Polska postylla Dambrowskiego jako fundament ewangelickiego wychowania religijnego i pobożności domowej

Польська постилла Домбровського як фундамент євангельського релігійного виховання і домашньої побожності

 

Lucyna Lubańska, "Odrodzenie", Kraków

Wkład Braci Sołuńskich w ewangelizację europejskiego kontynentu w nauczaniu Jana Pawła II

Внесок солунських братів у євангелізацію Європейського континенту в навчанні Івана Павла II

 

Alicja Nowak, Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Kapłaństwo – dar dla świata (na podstawie druków cerkiewnych w metropolii kijowskiej XVI-XVII wieku)

Священство – дарунок світу (на основі православних друкованих видань київської митрополії XVI-XVII століть)

 

Лідія Гнатюк, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Роль університетського курсу старослов'янської мови у розвитку лінгвістичної та культурної свідомості студента-філолога

Rola wykładu akademickiego języka starocerkiewnosłowiańskiego w rozwoju lingwistycznej i kulturowej świadomości studentów-filologów

 

Тетяна Гуцуляк, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Сюжети та образи Євангелія й метафорична деривація в українській мові

Sceny i obrazy Ewangelii a derywacja metaforyczna w języku ukraińskim

 

Дискусія – Dyskusja

11.00-11.20 - przerwa kawowa

 

11.20-13.00 – Obrady

 

Анна Петрова, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Традиції сімейного виховання українців порубіжжя Лісостепу і Степу Буго-Дністровського межиріччя

Tradycje wychowania w rodzinie Ukraińców z pogranicza Lasostepu i Stepu Międzyrzecza Bugo-Dniestrowskiego

 

Євген Сінкевич, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (Миколаїв)

Святі Кирило і Мефодій в українській історіографії

Święci Cyryl i Metody w historiografii ukraińskiej

 

 

 

 

 

 

Anna Michałko, Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Znaczenie „Trebnika” metropolity Piotra Mohyły dla przyjmowania na Ukrainie w języku matki sakramentu chrztu, przysięgi małżeńskiej i w nabożeństwach żałobnych

Значення «Требника» митрополита Петра Могили для прийняття в Україні в мові матері таїнства хрещення, шлюбу і в похоронних молитов

 

Володимир Марковський, Львівський державний університет внутрішніх справ

Рідна мова – інтерпретації та визначення юристів

Język ojczysty – interpretacje i definicje prawnicze

 

Тамара Сабельникова, Донецький юридичний інститут МВС України

Християнські цінності як оберіг українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі словесної творчості)

Wartości chrześcijańskie jako opora ukraińskości w czasie konfliktów zbrojnych (na podstawie twórczości ustnej)

 

Дискусія – Dyskusja

13.00-14.30 – przerwa obiadowa

 

14.30-16.00 – Obrady

prowadzący dr Jewhen Sinkewycz – Uniwersytet w Mikołajowie

 

Сергій П'ятаченко, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Фольклор Слобожанщини як джерело виховання та формування світогляду української молоді

Folklor Ziemi Słobodskiej jako źródło wychowania i kształtowania światopoglądu młodzieży ukraińskiej

 

Oleg Aleksejczuk, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

Święci męczennicy Rusi Kijowskiej Borys i Gleb w dziele pisarskim i pasterskim św. Jana Pawła II

Святі мученики Київської Русі Борис і Гліб в письменницькій і пастирській спадщині святого Івана Павла ІІ

 

Oleg Hnatiuk, Bractwo św. Włodzimierza w Polsce

Wkład świeckich działaczy greckokatolickich Bractwa św. Włodzimierza w Polsce (1983-2015) w głoszenie Ewangelii w języku matki

Внесок діячів греко-католицького Братства св. Володимира у Польщі (1983-2015) у проповідуванні Євангелії мовою матері

 

Agnieszka Hawrot, Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Obecność dzieła św. św. Cyryla i Metodego wśród Ukraińców Krakowa

Присутність спадщини святих Кирила і Мефодія серед українців Кракова

 

Zofia Droździk-Tobiar, Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Ukraińska tradycja ustna wobec „Słowa o Boskiej Liturgii” Mikołaja Gogola

Українська усна традиція в «Роздумах про Божественну Літургію» Миколи Гоголя

 

16.30-17.00 – przerwa kawowa

Дискусія – Dyskusja

 

17.00-19.00 – Obrady

 

 

 

 

Magdalena Zajas, Katedra Ukrainoznawstwa UJ

Obecność współpatronów Europy św. św. Cyryla i Metodego wśród narodów wschodniosłowiańskich. Program poetycko-muzyczny na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku Studenckiego Koła Naukowego Ukrainoznawców „Wernyhora” UJ

Присутність співпокровителів Європи святих Кирила і Мефодія серед східнослов'янських народів. Поетично-музична програма на Всесвітні дні молоді в Кракові в 2016 році Студентського наукового кола українознавців "Вернигора" Ягеллонського університету

 

Ірина Гуцуляк, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Рецепція Біблії у символіці українського поетичного бароко

Percepcja Biblii w symbolice ukraińskiego baroku poetyckiego

 

Світлана Михайлівна Шуміло, Віталій Вікторович Шуміло, Чернігів

Хазаро-руська місія Кирила та Методія у працях В. Ламанського, В. Пархоменка та А. Карташова

Chazarsko-ruska misji Cyryla i Metodego w pracach Wołodymyra Łamańskiego, Wołodymyra Parchomenki i Antona Kartaszewa

 

Анатолій Мойсієнко, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Мати Божа в молитвах українських матерів (на матеріалі поетичних текстів)

Matka Boska w modlitwach matek ukraińskich (na podstawie tekstów poetyckich)

 

Любов Геник, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Вплив Кирило-Методіївської традиції на переклади Біблії українською мовою та їх роль у вихованні молоді

Wpływ tradycji Cyrylometodiańskiej na tłumaczenia Biblii w języku ukraińskim oraz ich rola w wychowaniu młodzieży

 

 

Dyskusja oraz podsumowanie konferencji:

ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, dr hab. Marek Kita,
prof. Wiaczesław Kusznir, Jewhen Sinkewycz

 


Załączone pliki: